Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola Tiszaföldvár Ószőlő Fő út 3.

Házi feladatok, iskolai dolgozatok

Részletek iskolánk házirendjéből:

Házirend 7.3. pontja:

Tanórai foglalkozások rendje

 • A tanulóknak a tanórai és egyéb foglalkozásokra a szaktanár által meghatározott felszerelést használható állapotban, hiánytalanul magával kell hoznia.
 • A tanuló kötelessége rendszeresen felkészülni az órákra, házi feladatát elkészíteni.
 • Hiányzás esetén saját tanulmányi előmenetele érdekében köteles pótolni a tananyagot.

Házirend 12. pontja

Figyelmeztetések, büntetések
Az a tanuló, aki:

 •  tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti,
 •  felszereléseit a tanórákra nem hozza el, házi feladatait nem készíti el, a szaktanár, osztályfőnök elmarasztalja az alábbiak szerint:
 • Házi feladatot rendszeresen nem készítő tanulók 5 eset után szaktanári figyelmeztetésben részesülnek.
 • Az a tanuló, akinek a felszerelése rendszeresen hiányos 5 eset után szaktanári figyelmeztetésben részesül.

Házirend 5.pontja

A tanulók jogai:

 • a jobb teljesítmény érdekében egy nap lehetőség szerint maximum 2 témazáró dolgozatnál többet ne kelljen írnia. Ennek időpontját a pedagógus előre közli.
 •   dolgozatait tíz tanítási napon belül értékelve visszakapja, illetve óraelmaradás, a pedagógus akadályoztatása esetén, a következő órán.
 •   igénybe vegye a napközis és tanulószobai ellátást, a korrepetálásokat.
A Pedagógiai Program ide vonatkozó részei:
5. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK AZ ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

Az iskolánk a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését.

Az ellenőrzés fajtái lehetnek:

 • szóbeli feleltetés,
 • házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése,
 • írásbeli számonkérési formák:
 1. írásbeli felelet (egy anyagrészből),
 2. beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése
 3. röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból),
 4. dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből),
 5. témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással előkészített, teljes témakört felölelő).
 • a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel összefüggő mozgásforma előadása) ellenőrzése.

 

 

Share Button